Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

310 000 zł | Dom | 135,23 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 310 000 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 135,23 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 292 zł
 • Ulica: Muchomorowa 15
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 31 000 zł
 • Numer oferty: 318275X745400053
 • Termin wpłaty wadium: 04-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki mienie w postaci ½ udziału w prawie własności nieruchomości tj. działki nr 235 o pow. 196 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 135,23 m2, położonej w Bydgoszczy przy ul. Muchomorowej 15, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X za 100 % wartości wyceny tj. za kwotę nie mniejszą niż 310.000,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Oferty dotyczące nabycia ww. nieruchomości należy przesłać na adres: Biuro Syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz w terminie do dnia 4.12.2023 r. (liczy się data wpływu).
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. 31.000 zł, które powinno wpłynąć do dnia 4.12.2023 r. na rachunek masy upadłości numer: 74 1540 1027 3102 751*******0002. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje zwrócone.
Oferta powinna zawierać:
- wszelkie dane oferenta (w tym również nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej),
- datę ważności złożonej oferty,
- informację do kiedy zostanie zapłacona pozostała cena zakupu, w przypadku przyjęcia oferty
oraz zobowiązanie, że zapłata nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży,
- nr konta do zwrotu wadium,
- wyrażenie zgody na przepadek wadium w przypadku przyjęcia oferty przez syndyka, a
niedokonania zapłaty całej ceny lub nie przystąpienia do umowy sprzedaży w wyznaczonym
terminie,
- zobowiązanie do pokrycia przez nabywcę wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy
sprzedaży.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 5.12.2023 r. W przypadku złożenia ofert zbliżonych cenowo, syndyk może przeprowadzić licytację ustną lub pisemną pomiędzy oferentami.
Syndyk zastrzega, że umowa sprzedaży zostanie podpisana u notariusza wyznaczonego przez syndyka.
Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać wyłącznie na wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przeglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii syndyka. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

258 975 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,30 m2

 • cena: 258 975 zł
 • 5 475 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 490 000 zł | Działka | 0.3127 ha.

 • cena: 1 490 000 zł
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

2 200 000 zł | Działka | 1.1732 ha.

 • cena: 2 200 000 zł