Kowary, dolnośląskie

221 600 zł | Dom | 145,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 221 600 zł
 • Miasto: Kowary
 • Powierzchnia: 145,30 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 525 zł
 • Ulica: 1 Maja 43
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 318247X745334477
 • Termin wpłaty wadium: 12-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 06 listopada 2023 r.OGŁOSZENIE

o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej działką gruntu numer 299/5 (obręb 0001, a.m. 8) o pow. 0,0549 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja 43, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.155.2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 20.09.2023 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 21.09.2023r. do 12.10.2023r.

Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.179. 2023 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06.11.2023r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 07.11.2023r. do 07.12.2023r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką gruntu numer 299/5 (obręb 0001, a.m. 8) o pow.0,0549 ha położona w Kowarach przy ul. 1 Maja 43.2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer XXXX/XXXXXXXX/X.3. Opis nieruchomości:

Działka nr 299/5 (obręb 0001) o pow. 0,0549 ha położona w Kowarach przy ul. 1 Maja numer 43, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Działka położona w drugiej linii zabudowy ul. 1 Maja między murem oporowym rzeki Jedlicy a budynkami przy ul. 1 Maja 41 i 45 w niewielkiej odległości od centrum miasta. Działka płaska o kształcie nieregularnym zabudowana budynkiem nr 43 oraz komórkami gospodarczymi, które są w bardzo złym stanie technicznym nadającymi się do wyburzenia. Działka posiada dostęp do pełnego uzbrojenia tj. energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu. Dojazd do nieruchomości z ul. 1 Maja. Działka zabudowana wykwaterowanym budynkiem mieszkalnym niepodpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek o rzucie prostokąta i konstrukcji tradycyjnej pochodzi z XIX wieku. Ściany murowane z cegły i częściowo z kamienia. W ścianach murowanych elementy drewniane (nadproża i słupki). Budynek przylega do przybudówki sąsiedniego budynku 1 Maja nr 45. Od strony północno-zachodniej dobudowany jest parterowy budynek gospodarczy, w którym mieściły się komórki w złym stanie technicznym. Schody na pierwsze piętro budynku jednobiegowe żelbetowe, wyżej zabiegowe drewniane. Strop nad parterem w części północno-wschodniej ceramiczny, łukowy na belkach stalowych, w części południowo-zachodniej drewniany. Powyżej stropy drewniane. Dach drewniany, dwuspadowy, kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczna, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne. Dolne fragmenty ścian budynku i pomieszczenia gospodarcze zawilgocone, elewacja północno-zachodnia i północno-wschodnia bardzo zniszczona. Zużycie pomieszczeń po byłych lokalach mieszkalnych zróżnicowane. Budynek nie jest użytkowany. Stan techniczny budynku średni.

Budynek mieszkalny o pow. ogólnej 229,20 m2 i pow. użytkowej 145,30 m2, budynek gospodarczy o pow. 83,90 m2. Dla budynku zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej SCHE/4295/1490/2023 z dnia 24.09.2023r.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum D przyjętym uchwałą nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 26.10.2006r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 20MNW/U tj. o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna z usługami i przeznaczeniu uzupełniającym: infrastruktura techniczna.5. Forma sprzedaży:

na własność6. Cena wywoławcza: 221.600,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) w tym: wartość gruntu 50.500,00zł.

(zwolnione z podatku VAT).7. Wysokość wadium 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).8. Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 07.11.2023r. do dnia 07.12.2023r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX641 najpóźniej do dnia 09 grudnia 2023 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków to powinien posiadać pełnomocnictwo drugiego współmałżonka upoważniające do udziału w przetargu.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r, poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9. Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10. Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. XXXXXX228).Kontakt:
Urząd Miasta Kowary
tel: XXXXXX228
Adres email ukryty


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Szczegóły oferty

Image things

Kowary, dolnośląskie

380 000 zł | Działka | 0.5559 ha.

 • cena: 380 000 zł