Słupsk, pomorskie

200 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,66 m2 | 4 piętro

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 200 000 zł
 • Miasto: Słupsk
 • Powierzchnia: 50,66 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 3 948 zł
 • Ulica: Bogusława X 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 318225X745282953
 • Termin wpłaty wadium: 12-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Słupsku przy ul. Bogusława X 3/20, objętej księgą wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia 14 czerwca 2023 roku, za cenę najkorzystniejszą
dla masy upadłości nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19/8 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Anita Szczepańska”.
Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10 % wartości ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 98 1090 1447 0000 0001 4225 2863.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w wycenie składnika masy upadłości (Operat szacunkowy z dnia 14 czerwca 2023 roku).
Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

Historyczne ceny

Image things

Słupsk, pomorskie

69 000 zł | Działka | 0.0719 ha.

 • cena: 69 000 zł
Image things

Słupsk, pomorskie

320 000 zł | Mieszkanie | 5 pokoi | 95,57 m2 | 1 piętro

 • cena: 320 000 zł
 • 3 348 za m2
Image things

Słupsk, pomorskie

220 000 zł | Działka | 0.0985 ha.

 • cena: 220 000 zł