Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Olkusz, małopolskie

721 510 zł | Działka | 0.3137 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 721 510 zł
 • Miasto: Olkusz
 • Powierzchnia: 0.3137 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 121205_4.0001.638/25,
 • Cena za m2: 230 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 144 300 zł
 • Numer oferty: 318103X744997229
 • Termin wpłaty wadium: 15-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu.1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 638/25 o pow. 3 137m2, położona w Olkuszu w pobliżu ul. Wapiennej w pośredniej strefie miasta ok. 1,5 km od centrum (Rynek w Olkuszu). Nieruchomość o nieforemnym kształcie, płaskim terenie, posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce brak dostępu do infrastruktury technicznej. Sieci: wodociągowa, elektroenergetycznej, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa są posadowione w drodze. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz od strony wschodniej i zachodniej liczne punkty usługowe i handlowo-usługowe.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz, objęta jest księgą wieczystą nr: XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, dostęp zostanie zapewniony poprzez ustanowienie przez Gminę Olkusz służebności gruntowej dotyczącej prawa przejazdu i przechodu poprzez część nieruchomości obejmującej działki nr nr: 638/26 i 638/27, pasem o szerokości 5 m biegnącym wzdłuż zachodniej granicy działek za wynagrodzeniem w wysokości: 55 332,78 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 78/100), w tym: 10 346,78 zł. podatek VAT w stawce 23%. Nieruchomość wolna od zobowiązań. Nieruchomość wolna od obciążeń.2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09 2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4803) działka nr 638/25 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C21MJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 14.07.2023 r.

I przetarg został przeprowadzony w dniu 29.09.2023 r.4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 721 510,00 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości:

144 300,00 zł. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące trzysta złotych) w terminie do dnia 15.01.2024 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – dz. nr 638/25”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.6. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.7. Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2024 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

Image things

Jastrzębia, małopolskie

37 500 zł | Działka | 0.4908 ha.

 • cena: 37 500 zł
Image things

Mogilany, małopolskie

123 300 zł | Działka | 0.1049 ha.

 • cena: 123 300 zł
Image things

Bukowina Tatrzańska, małopolskie

7 829 zł | Działka | 0.074 ha.

 • cena: 7 829 zł