Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 195 000 zł | 48,30 m2 | 2 piętro

- 33 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 195 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 48,30 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 4 037 zł
 • Ulica: Paganiniego 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31804X74484971
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-20 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ CZECHÓW ” w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie aktem notarialnym prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Lublinie przy ulicy:
- Paganiniego 2/142, o pow. użytkowej 48,3 m² ( IIp) wraz z udziałem w gruncie.
Cena wywoławcza 195.000,00 złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w kwocie 2.000 zł., na konto Spółdzielni w PKO BP II O/Lublin nr 87 1020 3150 0000 3102 0004 6680 .
-złożenie oferty z określeniem ceny nabycia lokalu wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 20.05.2019r. do godz. 13 00 w sekretariacie Spółdzielni - Lublin, ul. Choiny 57 - koperta winna być zaklejona z dopiskiem - oferta na przetarg z określeniem adresu lokalu.
Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od końcowego terminu składania ofert.
Oferent, którego oferta wygra zobowiązany jest wpłacić całą należność w ciągu 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu, a następnie w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię przystąpić do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Koszty aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi nabywca.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZECHÓW ” w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Komisji przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent, którego oferta wygra uchyli się od zawarcia umowy.
Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności jeżeli osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a której prawo wygasło zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego – podstawa prawna art.11 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. z uwzględnieniem zmian z dnia 20.07.2017r.

Image things

Lublin , Lubelskie

440 120 zł | 268,00 m2

 • cena: 440 120 zł
 • 1 642 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

345 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 345 000 zł
 • 345 000 za m2
Image things

Lublin , Majdanek

372 000 zł | 156,20 m2

 • cena: 372 000 zł
 • 2 382 za m2