Hrubieszów, Lubelskie

Obiekt | 1 085 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 085 000 zł
 • Miasto: Hrubieszów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 085 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31788X74447499
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-07 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup następujących składników majątkowych:
1. Prawa wieczystego użytkowania działek gruntu 1795/49, 1795/50, 1795/56, 1795/68, 1795/69, 1795/72, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1371/6, 1371/7, 1371/8, 1371/9 wraz z budowlami i budynkami posadowionymi na tym gruncie stanowiącymi od gruntu odrębną własność, dla których Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1H 00020647/4
Minimalna cena sprzedaży za wszystkie wymienione powyżej składniki wynosi 1 085 000,00 złotych netto /słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/. Wymagane wadium wynosi 50 000,00 złotych /słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy/.
Sprzedaż dokonywana jest w trybie art. 313 ustawy prawo upadłościowe i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Oferty złożone na pojedyncze składniki nie będą brane pod uwagę.
Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.
Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz inne ruchomości nie wymienione w wykazie.
Opis i oszacowanie dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606. Nieruchomość można oglądać także po uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Błaszczukiem tel. 512-032-527.
Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych składników z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości numer 15 8187 0004 2012 0191 2850 0001

Image things

Lublin , Lubelskie

345 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 345 000 zł
 • 345 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

 • cena: 121 579 zł
 • 3 664 za m2
Image things

Szczebrzeszyn , Lubelskie

512 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 512 667 zł
 • 512 667 za m2