Szczecin, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 70 125 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,05 m2 | 1 piętro

- 74 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasz Pauch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, pokój 50, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Bogusława X 19/10, 70-246 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 93 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 59 1090 2268 0000 0001 2601 6758.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 01:00 do godz. 01:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 19, Szczecin, 70-231 Szczecin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Szczecin, Prawobrzeże

142 875 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,75 m2 | 3 piętro

  • cena: 142 875 zł
  • 3 785 za m2
Image things

Szczecin, Skolwin

188 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 85,65 m2

  • cena: 188 250 zł
  • 2 198 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

170 276 zł | 1,00 m2

  • cena: 170 276 zł
  • 170 276 za m2