Osina, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 48 533 zł | Mieszkanie | 54,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 113, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ,Osina 31/3, 72-221 Osina , dla którego SĄD REJONOWY GOLENIÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,90 m2 wraz z przynależnym udziałem 25/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 19824. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

579 913 zł | 650,23 m2

  • cena: 579 913 zł
  • 892 za m2
Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

1 600 000 zł | 1 172,13 m2

  • cena: 1 600 000 zł
  • 1 365 za m2
Image things

Przelewice, zachodniopomorskie

186 550 zł | 1,00 m2

  • cena: 186 550 zł
  • 186 550 za m2