Miączyn, Lubelskie

Dom | 412 052 zł | 82,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy gm. Grabowiec ,Ornatowice, 22-455 Miączyn, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00083404/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość - opisana jako grunty rolne zabudowane w skład których wchodzi działka nr 534 o łącznej powierzchni 3,52 ha zabudowana domem o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 86 m2, stodołą murowaną o powierzchni zabudowy 411 m2, oborą murowaną o powierzchni zabudowy 82 m2, oborą o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 373 m2 - położona w miejscowości Ornatowice, gm. Grabowiec i posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW o numerze KW ZA1H/00083404/8;Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości .Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 618 078,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 412 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 807,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin , Lubelskie

227 333 zł | 88,00 m2

  • cena: 227 333 zł
  • 2 583 za m2
Image things

Świdnik , Lubelskie

112 500 zł | 2 pokoje | 41,72 m2 | 4 piętro

  • cena: 112 500 zł
  • 2 697 za m2
Image things

Kalinówka , Lubelskie

1 254 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 254 375 zł
  • 1 254 375 za m2