Uchanie, Lubelskie

Dom | 71 797 zł | 52,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy gm. Uchanie ,Rozkoszówka, 22-510 Uchanie, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00037488/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość - opisana jako nieruchomość gruntowa w skład, której wchodzi działka nr 269 o powierzchni 1,14 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni 110 m2, budynkiem gospodarczym drewnianym o powierzchni 47 m2, oborą o powierzchni 52 m2, budynkiem gospodarczym drewnianym o powierzchni 43 m2, stodołą o powierzchni 128 m2 położona w miejscowości Rozkoszówka, gm. Uchanie i posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW o numerze KW ZA1H/00037488/3.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 107 695,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 796,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 769,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Suchowola , Lubelskie

121 125 zł | 114,57 m2

  • cena: 121 125 zł
  • 1 057 za m2
Image things

Lublin , Osiedle Bronowice III - Maki

249 940 zł | 3 pokoje | 67,90 m2 | Parter

  • cena: 249 940 zł
  • 3 681 za m2
Image things

Łęczna , Lubelskie

321 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 321 667 zł
  • 321 667 za m2