Werbkowice, Lubelskie

Dom | 15 339 zł | 76,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2019 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy gm. Werbkowice 66,Dobromierzyce, 22-550 Werbkowice, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00041352/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość w skład której wchodzą działki nr 53 i 272 o łącznej powierzchni 0,56 ha - zabudowane domem parterowym o konstrukcji drewnianej posadowionym na pdmurówce o powierzchni zabudowy 76 m2 - położone msc. Dobromierzyce, gm. Werbkowice posiadające założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/00041352/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 20 452,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 339,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 045,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lublin , Lubelskie

125 600 zł | 2 pokoje | 32,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 600 zł
  • 3 853 za m2
Image things

Opole Lubelskie , Lubelskie

99 750 zł | 3 pokoje | 579 000,00 m2 | Parter

  • cena: 99 750 zł
  • 0 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

513 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 513 000 zł
  • 513 000 za m2