Miączyn, Lubelskie

Dom | 195 548 zł | 139,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy gm. Miączyn ,Kol. Gdeszyn, Gdeszyn, 22-455 Miączyn, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00035344/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - w skład której wchodzi:działka nr 277 o łącznej powierzchni 2,68 ha zabudowana domem murowanym parterowym w połowie z wysokim podpiwniczeniem o powierzchni zabudowy 187 m2, oborą murowaną o powierzchni zabudowy 108 m2, stodołą o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 139 m2, budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 21 m2 położona w miejscowości Kol. Gdeszyn gm. Miączyn , posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW o numerze KW ZA1H/00035344/8.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 260 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 547,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 073,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Wola Niemiecka , Lubelskie

2 625 000 zł | 3 573,97 m2

  • cena: 2 625 000 zł
  • 734 za m2
Image things

Krasew Kolonia , Lubelskie

16 320 zł | 1,00 m2

  • cena: 16 320 zł
  • 16 320 za m2
Image things

Krasnystaw , Lubelskie

82 688 zł | 2 pokoje | 28,36 m2 | Parter

  • cena: 82 688 zł
  • 2 916 za m2