Damnica, pomorskie

Obiekt | 480 424 zł | 601,87 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Witosa 7a, 76-231 Damnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Damnica, ul. Wincentego Witosa 7a, działka numer 152/7 o powierzchni 2,298 m2 zabudowana budynkami: budynkiem piekarni o powierzchni 601,87 m2, budynek parterowy, murowany, budowany etapowo w latach 70 tych ubiegłego wieku budynek garażowy o powierzchni 56,96 m2, parterowy, pod zadaszeniem jednospadowym drewnianym krytym papą, wybudowany w podobnym okresie jak budynek piekarni. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość stanowi wyłączną własność dłużniczki Katarzyny Flagowskiej. Teren, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z elementami strategii rozwoju Gminy Damnica obowiązującym na mocy Uchwały nr XVIII/119/2000 Rady Gminy Damnica z dnia 31 sierpnia 2000r. Z poźn. zm., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie istniejącego zainwestowania położonym w strefie preferowanej koncentracji usług. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu, w drugiej linii zabudowy od głównej ulicy Witosa, z dwóch boków granicząca z drogą publiczną – boczna ślepa uliczka wewnętrzna, dojazdowa do kilku posesji, o szerokości około 5 do 7 metrów w granicach wyodrębnionej działki geodezyjnej, teren działki płaski. Dostępność uzbrojenia: na działce napowietrzna linia energetyczna, wodociągi, kanalizacja sanitarna z sieci publicznej z przyłączami na działce. Posadowienie zabudowań: główny budynek piekarni posadowiony jest w środkowej części działki, od strony dojazdu z ulicy Witosa – uliczki wewnętrznej, posadowiony szczytem na granicy działki. Budynek wykracza poza granice działki, na działkę drogową w zakresie około 40 cm na całej szerokości ściany szczytowej budynku. Budynek podłużny, na planie prostokąta z przybudówką w części południowo – zachodniej, drugim szczytem zbliżony do granicy działki na około 5 m. W południowo – zachodni rogu działki posadowiony drugi budynek – garażowy, uzupełniający główną funkcję zabudowy, posadowiony na rogu działki.

Suma oszacowania wynosi 640 565,55 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 480 424,16 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 056,56 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I Oddział w Słupsku 61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z komornikiem w godzinach: 14:00 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupsku mieszczącym się pod adresem: Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200 Słupsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Reda, pomorskie

199 725 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,79 m2

  • cena: 199 725 zł
  • 2 946 za m2
Image things

Nowy Staw, pomorskie

595 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 595 000 zł
  • 595 000 za m2
Image things

Wejherowo, pomorskie

223 125 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 58,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 223 125 zł
  • 3 801 za m2