Grodziec, wielkopolskie

94 667 zł | Dom | 45,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 236/23 w dniu 15-12-2023 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Fryderyka Chopina 28/pokój 2.44, 62-510 Konin, sala 2.44, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest położonego przy Tartak 15A, 62-580 Grodziec, dla którego (adres: ul. 15A, Grodziec, 62-580 Grodziec) prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Robert Szymczak na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2023 r. o godz.11:20 w budynku Sądu Rejonowego Konin mającego siedzibę pod adresem Konin, ul. Chopina 28, 62-510 Konin w sali nr 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu oznaczonej nr .ewidencyjnym 458/1 o powierzchni 0,0329 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 45,69 m2 i powierzchni całkowitej 54,62 m2. Lokalizacja atrakcyjna Tartak 15A, Grodziec 62-580. Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 94 667,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 82 10202212 0000 5102 0302 5392 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Konin protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 744/23). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Zastrzega się prawa odwołania licytacji bez podania przyczyn Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr. tel ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 200,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Koninie ul. Fryderyka Chopina28/pokój 2.44, 62-510 Konin.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A o / Słupca 82 1020 2212 0000 5102 0302 5392.

Image things

Koło, wielkopolskie

140 000 zł | Działka | 0.1023 ha.

  • cena: 140 000 zł
Image things

Żylice, wielkopolskie

132 000 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 132 000 zł
Image things

Złotów, wielkopolskie

3 211 520 zł | Działka | 0.6176 ha.

  • cena: 3 211 520 zł