Dołhobyczów, Lubelskie

Mieszkanie | 6 503 zł | 2 pokoje | 32,80 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie


Beata Kamińska


Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów


tel. 846 965 785 / fax. 846 965 785


Sygnatura: KM 724/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2019 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy gm. Dolhobyczów 29A,Gołębie, 22-540 Dołhobyczów, dla którego SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00060523/1.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 5 (PUSTOSTAN) o powierzchni 32,87 m2 posadowiony na działce nr 217/6 położonej w miejscowości PGR Gołębie gm. Dołhobyczów wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 328 / 2877 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - posiadający założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/00060523/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w HRUBIESZÓW.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości.


Suma oszacowania wynosi 8 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 502,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 867,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie 45 9603 0006 2004 3900 1863 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 06:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Beata KamińskaImage things

Kalinówka , Lubelskie

1 254 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 254 375 zł
  • 1 254 375 za m2
Image things

Zamość , Lubelskie

127 500 zł | 238,17 m2

  • cena: 127 500 zł
  • 535 za m2
Image things

Lublin , Majdanek

372 000 zł | 156,20 m2

  • cena: 372 000 zł
  • 2 382 za m2