Rogóżno, podkarpackie

Dom | 143 407 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie


Adrian Kurowiecki


Kancelaria Komornicza, Traugutta 6, Łańcut, 37-100 Łańcut


tel. 17 779-89-84 / fax. -


Sygnatura: KM 367/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Kancelaria Komornicza nr I w Łańcucie - Adrian Kurowiecki na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10.40 w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 - sala nr 203 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Rogóżno stanowiącej własność dłużnika: zam. w Rzeszowie posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łańcucie nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 191.209,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 143.406,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 19.120,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika nr 24 2030 0045 1110 0000 0209 2060 w Banku BNP Paribas SA z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art. 954kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków i innych danin publicznych, po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa ich dochodzenia od nabywcy nieruchomości.


Komornik Sądowy


Adrian KurowieckiImage things

Rogoźno, wielkopolskie

120 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 120 000 zł
  • 2 390 za m2
Image things

Rogoźno, wielkopolskie

234 600 zł | 184,40 m2

  • cena: 234 600 zł
  • 1 272 za m2