Grajewo, podlaskie

98 500 zł | Dom | 264,88 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 98 500 zł
 • Miasto: Grajewo
 • Powierzchnia: 264,88 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 372 zł
 • Ulica: Konopnickiej 26
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 9 850 zł
 • Numer oferty: 317272X743051027
 • Termin wpłaty wadium: 29-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

OGŁASZA

Konkurs ofert pisemny, nieograniczony, na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VIII GUp 25/18.

1. przedmiotem sprzedaży jest udział w ½ części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Konopnickiej 26 w Grajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3593/4 o powierzchni 0,1629 ha, obręb 1 Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 264,88 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

2. Cena wywoławcza za opisany składnik wynosi 98 500,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

3. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest biuro syndyka Jana Nosowicza w Białymstoku przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 123,

4. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 30 listopada 2023 roku, godz. 9.00

5. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest :

a/ przesłanie kompletnej oferty w terminie do 29 listopada 2023 roku na adres Kancelaria syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym ( decyduje data wpływu oferty do kancelarii a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionej kancelarii, koniecznie z podaniem sygnatury akt „ VIII GUp 25/18” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA NABYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRAJEWO” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

b/ przedstawienie, najpóźniej przy otwarciu ofert ( w przypadku nie złożenia przez syndyka oświadczenia o wpłynięciu na rachunek masy upadłości kwoty wadium ) dowodu wpłaty wadium 9 850,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości : Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, ING Bank Śląski S.A. nr r-ku 52 1050 1823 1000 0091 4701 0392.

Image things

Grajewo, podlaskie

221 400 zł | Działka | 0.1275 ha.

 • cena: 221 400 zł
Image things

Grajewo, podlaskie

307 500 zł | Działka | 0.1661 ha.

 • cena: 307 500 zł
Image things

Grajewo, podlaskie

282 900 zł | Działka | 0.1757 ha.

 • cena: 282 900 zł