Babica, Podkarpackie

Dom | 110 000 zł | 92,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach ul. Lwowska 16 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1594/18


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1594/18
Wadowice, dnia 2019-04-03


O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.05.2019r  o godz.: 0905 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babica, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00033730/6. Nieruchomość oznaczona  jest w ewidencji  gruntów jako działka nr 1281/4 o powierzchni 0,2030 ha. Działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 92 m2 oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110.000,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 16.500,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.:  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
                 Łukasz Kołodziejczyk
           

Image things

Tarnawa Dolna , Podkarpackie

601 015 zł | 1,00 m2

  • cena: 601 015 zł
  • 601 015 za m2
Image things

Gdynia , Karwiny

24 000 zł | Kawalerka | 21,84 m2 | Parter

  • cena: 24 000 zł
  • 1 099 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

102 467 zł | 302,60 m2

  • cena: 102 467 zł
  • 339 za m2