Głogów Małopolski, podkarpackie

373 333 zł | Dom | 98,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie

Agata Płonka

Kancelaria Komornicza, Rejtana 8,  Rzeszów,   35-310 Rzeszów

tel. 177707241 / fax. 177707242

Sygnatura: KM 8/23


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 8/23 w dniu: 10.01.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- nieruchomości położonej przy  Partyzantów 54, 36-060 Głogów Małopolski, dla której SĄD REJONOWY RZESZÓW VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  Kustronia 4, RZESZÓW, 35-959 RZESZÓW)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w zabudowie bliźniaczej) oraz budynkami niemieszkalnymi (pełniącymi funkcje gospodarczo-garażowe) oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 2557/2 o pow. 0,1764ha i nr ewid. 2552/6 o pow. 0,0080ha, o łącznej powierzchni 0,1844 ha, położona
w miejscowości Głogów Małopolski, przy ulicy Partyzantów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość opisana ewidencyjnie jako działki nr ewid. 2557/2 o pow. 0,1764ha i 2552/6 o pow. 0,0080ha. Działki położone są obok siebie, tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,1844ha. Kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren zagospodarowany i częściowo ogrodzony. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej oraz budynki niemieszkalne pełniące funkcje gospodarczo-garażowe.
Według danych ewidencyjnych powierzchnia zabudowy wynosi:
budynku mieszkalnego - 98,00 m2;
budynków niemieszkalnych - 24,00 m2 i 54,00 m2.


Suma oszacowania wynosi 560 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 373 333,33 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 po uprzednim umówieniu terminu z Komornkiem. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 56 000,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 28 2030 0045 1110 0000 0352 1380 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 



Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  17.01.2024 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.




Komornik Sądowy

Agata Płonka


Image things

Sanok, podkarpackie

2 300 000 zł | Działka | 2.6643 ha.

  • cena: 2 300 000 zł
Image things

Niewistka, podkarpackie

30 975 zł | Działka | 0.8965 ha.

  • cena: 30 975 zł
Image things

Brzóza Królewska, podkarpackie

38 460 zł | Działka | 0.3872 ha.

  • cena: 38 460 zł