Końskie, świętokrzyskie

193 739 zł | Dom | 108,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Końskich

Andrzej Szteleblak

Kancelaria Komornicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Końskie, 26-200 Końskie

tel. 41 375 30 15 / fax. 41 375 30 15

Sygnatura: KM 676/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Końskich z siedzibą przy Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: c, położonej przy Krzywa 32, 26-200 Końskie, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 09-01-2024r., o godz. 10:00


w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Końskie 26-200, ul. Krzywa 32, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należącej do Gierczyński Cezary, dla której Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1514/10 o powierzchni 0,0495 ha, obręb 3 miasta Końskie, położona 26-200 Końskie, ul. Krzywa 32, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z dachem wielospadowym pokrytym blachą fałdową. Rok budowy ok 1973. Budynek jest od wielu lat nieużytkowany i nieogrzewany. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 78,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 108,00 m2. Kształt działki w miarę regularny, zbliżony do trapezu, ale korzystny do zagospodarowania. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, ulica Krzywa. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren wyposażony jest w energię elektryczną - brak zasilania, woda z sieci miejskiej - brak zasilania, kanalizacja ściekowa (odprowadzenie ścieków do szamba), instalacja gazowa - brak zasilania.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 290.609,00 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 193 739,33 zł

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 29.060,90 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika:
PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 676/17.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 27-12-2023r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Suma oszacowania wynosi 290 609,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 193 739,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 060,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598. do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Szteleblak


Image things

Końskie, świętokrzyskie

100 796 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 100 796 zł
  • 2 104 za m2