Kwidzyn, pomorskie

48 000 zł | Mieszkanie | 47,85 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 48 000 zł
 • Miasto: Kwidzyn
 • Powierzchnia: 47,85 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 003 zł
 • Ulica: 3 Maja 17
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 5 000 zł
 • Numer oferty: 317011X742439765
 • Termin wpłaty wadium: 04-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem przetargu z wolnej ręki jest sprzedaż udziału w części 3/16 w lokalu w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, położony w Kwidzynie, przy ul. 3 Maja 17/32, o powierzchni 47,85 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/000…./8 wraz z udziałem 4/100 w działce nr 428, obręb geodezyjny nr 0010. Księga wieczysta nr GD1I/000…../4, wchodzący w skład masy upadłości J.M., osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poprzedzonego zawiadomieniem syndyka o wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości na podstawie art. 49111a ustawy Prawo upadłościowe za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto, nie obejmuje podatku VAT lub PCC. Sprzedaż i nabycie udziału 3/16 w lokalu nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się on w dacie sprzedaży. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Kancelarii Syndyka Nr 79 1020 1778 0000 2102 0137 4560. W tytule przelewu proszę o dopisek „J.M. przetarg udział 3/16”. Wadium należy wpłacić do 4 grudnia 2023r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Oferty należy składać zgodnie z regulaminem przetargu z wolnej ręki do 4 grudnia 2023r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 5 grudnia 2023r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej w Kwidzynie (82-500) przy ul. Toruńskiej 4/1.

Image things

Kwidzyn, pomorskie

206 000 zł | Działka | 0.1284 ha.

 • cena: 206 000 zł
Image things

Kwidzyn, pomorskie

183 770 zł | Działka | 0.1081 ha.

 • cena: 183 770 zł
Image things

Kwidzyn, pomorskie

212 880 zł | Działka | 0.1138 ha.

 • cena: 212 880 zł