Sulęcin, Lubuskie

Obiekt | 3 102 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin, pokój 13, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnikao., położonej przy , 69-200 Sulęcin, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00001770/2.

Suma oszacowania wynosi 4 654 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 102 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 465 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 96 10901900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Stare Kurowo , Lubuskie

39 133 zł | 97,00 m2

  • cena: 39 133 zł
  • 403 za m2
  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

905 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 905 250 zł
  • 905 250 za m2