Sulisławice, Świętokrzyskie

Obiekt | 113 245 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 , pokój IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 63,Sulisławice, 27-670 Łoniów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00029617/0.
Opis nieruchomości:
działka nr ewid. 99/2 pow. 1900 m2 ( 0,19 ha ) zabudowana budynkiem handlowo - usługowym. Działka ma kształt trapezu i przylega do drogi asfaltowej, droga krajowa nr 350, uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Na działce oprócz budynku handlowo - usługowego, w południowej jej części znajduje się wiata pokryta blachą. Obie działki zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze krajowej nr 9, łączącej Radom z Rzeszowem.

Suma oszacowania wynosi 169 867,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 245,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 986,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Sandomierz 98 10204926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

91 450 zł | 48,62 m2

  • cena: 91 450 zł
  • 1 881 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

680 000 zł | 344,00 m2

  • cena: 680 000 zł
  • 1 977 za m2