Andruszkowice, Świętokrzyskie

Dom | 248 926 zł | 213,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu


Wojciech Malinowski


Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, 27-600 Sandomierz


tel. 15 832 3603 / fax.


Sygnatura: Km 944/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 , pokój V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,Andruszkowice, 27-650 Samborzec, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00007868/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 81/2 o pow. 0,3700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 213 m2, budynkiem gospodarczym oraz garażem.


Suma oszacowania wynosi 373 389,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 248 926,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 338,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Sandomierz 98 10204926 0000 1702 0009 5554.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech MalinowskiImage things

Starachowice , Świętokrzyskie

212 025 zł | 118,33 m2

  • cena: 212 025 zł
  • 1 792 za m2
  • cena: 150 000 zł
  • 150 000 za m2
Image things

Sobków , Świętokrzyskie

83 055 zł | 4 pokoje | 72,87 m2 | Parter

  • cena: 83 055 zł
  • 1 140 za m2