Piła Kościelecka, małopolskie

587 680 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie
Michał Mazgaj    Kancelaria Komornicza nr IV w Libiążu
* 32-590 Libiąż, ul. 1 Maja 8/4  ( 32 627-10-74     [email protected]      www.komornik-libiaz.pl
G 62203000451110000002589180 Bank BGŻ BNP S.A.
Sekretariat i Kasa kancelarii Komornika czynne są:
poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30
Komornik przyjmuje strony postępowania w: środa od 11.00 do 16.30
Libiąż, dnia 02-11-2023 r.

sygn. akt Kmp 22/22
KM 1674/23, KM 442/21, KM 1677/21


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Michał Mazgaj Kancelaria Komornicza nr IV w Libiążu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w  dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 14:30 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została ; 


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości w postaci:


nieruchomości gruntowej  składającej się z działki ewidencyjnej nr 58/7 oraz działki nr 397 o całkowitej pow.0,2332 Ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 4 oraz budynkiem gospodarczym położonej w woj. małopolskim, powiecie chrzanowskim, gminie Trzebinia, Piła Kościelecka przy ul. Chrzanowskiej 4. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr  XXXX/XXXXXXXX/X i stanowi własność dłużnika ; 
s


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 783.573,00 zł.
( słownie ; siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote )
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 587.679,75 zł.
( słownie ; pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złoty i siedemdziesiąt pięć groszy )


Nabycie przedmiotowej nieruchomości w trybie egzekucji sądowej podlega zwolnieniu z obowiązku uiszczenia podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 78.357,30 zł ( 10 % ceny oszacowania w/w nieruchomości )  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w gotówce lub przelewem na konto komornika 62203000451110000002589180 Bank BGŻ BNP S.A. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmii. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Chrzanowie do Wydziału Cywilnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


K O M O R N I K


Michał Mazgaj 

Image things

Miechów, małopolskie

140 667 zł | Mieszkanie | 78,13 m2

  • cena: 140 667 zł
  • 1 800 za m2
Image things

Wyżyce, małopolskie

14 000 zł | Działka | 0.27 ha.

  • cena: 14 000 zł
Image things

Wieprz, małopolskie

50 625 zł | Działka | 0.4559 ha.

  • cena: 50 625 zł