Świebodzin, Lubuskie

Obiekt | 66 000 zł | 58,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 66 000 zł
 • Miasto: Świebodzin
 • Powierzchnia: 58,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 138 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31611X74032965
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-31 - Co to znaczy?

Opis

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Świebodzin

ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin

ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ PRZY UL. STUDENCKA
W ŚWIEBODZINIEPrzedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 297/2 obręb 2Świebodzin, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin o powierzchni 0,0375 ha, KW nr ZG1S/00023842/0, zlokalizowana w Świebodzinie, ul. Studencka, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie, zabudowana budynkiem po Stacji Transformatorowej w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 58 m2.


Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 66 000 złotych netto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.


Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27 pokój nr 33 (świetlica) w dniu 31.05.2019 r.
o godzinie 10:00.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:
Wpłacą wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych) w terminie do 27.05.2019 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 31.05.2019 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Studencka w Świebodzinie”. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek.
Przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń. Szczegółowe Warunki Przetargu i Wzór Oświadczenia udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia
Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, która wyniesie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy
w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, o którym mowa w pkt 7a Szczegółowych Warunków..


Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest Pan Józef Piasecki, tel. 68 343 62 40, tel. kom. 697479657, Rejon Dystrybucji Świebodzin.

Image things

Świebodzin , Lubuskie

137 000 zł | 3 pokoje | 58,66 m2

 • cena: 137 000 zł
 • 2 335 za m2
Image things

Świebodzin , Lubuskie

95 000 zł | 2 pokoje | 57,11 m2 | 3 piętro

 • cena: 95 000 zł
 • 1 663 za m2