Lubsko, lubuskie

144 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 98,85 m2

- 64 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 144 000 zł
 • Miasto: Lubsko
 • Powierzchnia: 98,85 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 1 457 zł
 • Ulica: Przemysłowa 78
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 19 200 zł
 • Numer oferty: 316105X740317913
 • Termin wpłaty wadium: 10-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

www.zary2.komornik.pl

Sygnatura: KM 1191/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2023 o godz. 00:00w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Przemysłowa 78/3, 68-300 Lubsko, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.[
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny Lubsko ul. Przemysłowa 78/3Suma oszacowania wynosi 192 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 144 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 200,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach  nr  45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu  w aktach  Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

Komornik Sądowy

Michał Kupny

Historyczne ceny

Image things

Lubsko, lubuskie

52 000 zł | Mieszkanie | 25,49 m2

 • cena: 52 000 zł
 • 2 040 za m2