Bielsk Podlaski, podlaskie

17 019 zł | Mieszkanie | 23,85 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 17 019 zł
 • Miasto: Bielsk Podlaski
 • Powierzchnia: 23,85 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 714 zł
 • Ulica: Piłsudskiego 26
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 315907X739854197
 • Termin wpłaty wadium: 20-12-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 216/2022, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 53041


Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym toczącym się w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy,
pod sygn. akt XIX GUp 180/22 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w lokalu mieszkalnym nr 4
położonym w mieście Bielsk Podlaski przy ul. Piłsudskiego 26
o pow. użytkowej 23,85 m2, dla którego nie została założona księga wieczysta, za cenę wywoławczą nie niższą niż
17.018,50 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemnaście złotych 50/100).

Oferty należy składać do dnia 20.12.2023 r. osobiście lub
listem poleconym na adres: Syndyk masy upadłości Arletty
Lucji Bartłomiejczak, ul. Herbu Janina 5 lok. U07, 02-972 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii
Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Syndyka po
terminie nie będzie rozpatrywana. Wszelkich informacji dotyczących warunków sprzedaży uzyskać można pod numerem
telefonu: 666-668-526.

Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

1 550 000 zł | Działka | 1.4312 ha.

 • cena: 1 550 000 zł