Sobków, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 93 437 zł | 72,87 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika , położonego przy Spółdzielcza 4 A/1 i 2 , 28-305 Sobków, dla którego SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00061683/1 i KI1J/00061684/8.
Opis nieruchomości:
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerami 1 i 2 , położonego w Sobkowie przy ul. Spółdzielczej 4A o powierzchni użytkowej 72,87 mkw , znajdującego się na parterze budynku parterowego , składającego się z czterech pokoi , kuchni , łazienki wspólnej z WC , korytarza oraz kotłowni , dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00061683/1 i KW KI1J/00061684/8.

Suma oszacowania wynosi 124 583,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 437,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 458,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sobków , Świętokrzyskie

83 055 zł | 4 pokoje | 72,87 m2 | Parter

  • cena: 83 055 zł
  • 1 140 za m2