Lubenia, Podkarpackie

Obiekt | 11 310 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Łukasz Urban na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Straszydle , 36-042 Lubenia, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00057060/5.
Opis nieruchomości:
położona we wsi Straszydle, gm. Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, obręb 0004, STRASZYDLE oznaczona jako działka gruntu nr 3151/3 o powierzchni 0,7011 HA, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00057060/5

Suma oszacowania wynosi 15 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 310,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 508,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 82 1600 1332 1818 0337 7000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lubenia , Podkarpackie

1 561 067 zł | 1 037,21 m2

  • cena: 1 561 067 zł
  • 1 505 za m2