Starachowice, Świętokrzyskie

Obiekt | 200 000 zł | 28,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Powiatu w Starachowicach
ogłasza ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nw. nieruchomości

Starachowice
ul. Radomska 70
Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 28 m2

Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, pok. 213.
1. Dla działek nr 9/69 i nr 9/73 brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu oznaczonego symbolem „B1 Radomska – teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna przemysł drzewny, szpital miejski, usługi oświaty, hotel, stadion miejski, tereny lasów – na terenie usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury istniejące/rozwojowe.
2. Księga wieczysta KW Nr KI1H/00038742/1 – wolna od obciążeń. Budynek
3. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Powiat Starachowicki nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w tabeli na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być również wniesione
w obligacjach Skarbu Państwa.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

556 500 zł | 1 099,82 m2

  • cena: 556 500 zł
  • 506 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

212 025 zł | 118,33 m2

  • cena: 212 025 zł
  • 1 792 za m2