Deszno, Świętokrzyskie

Obiekt | 25 664 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 87/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 23150.

Syndyk masy upadłości w upadłości z siedzibą w Kielcach, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 138/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż w drodze Przetargu (Aukcji): prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Desznie, gmina Nagłowice, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 903/5, obręb nr 0005 - Deszno, o powierzchni 12765m2
.
Nieruchomość zabudowana trzema budynkami: dwoma magazynowymi, garażowym wielostanowiskowym i budynkiem świetlicy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr KI1J/00060758/1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.664,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100 zł) netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na rachunek masy upadłości Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach.
Oferty należy składać do Sędziego Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu ofert do Sądu.
Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpoznawana.Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Sądu wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 138/18 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA - DESZNO - w postępowaniu upadłościowym Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2019 r., w gmachu
Sądu Rejonowego w Kielcach mieszczącego się w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali numer XXV, o godzinie 1340.
Osoby zainteresowane udziałem w Przetargu (Aukcji) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu Przetargu (Aukcji), zapoznać się z regulaminem w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorza Tutaja w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207, po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected] oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44, a także na stronie Upadłego - www.kprd.com.pl. Oględziny nieruchomości są możliwe po uprzednim umówieniu się. Szczegółowe warunki Przetargu (Aukcji), zawierające wyłączenia, ograniczenia i wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawarte są wyłącznie w Regulaminie Przetargu (Aukcji) dostępnym między innymi na stronie www.kprd.com.pl

Image things

Staszów , Świętokrzyskie

97 648 zł | 40,99 m2

  • cena: 97 648 zł
  • 2 382 za m2
Image things

Makoszyn , Świętokrzyskie

294 478 zł | 164,00 m2

  • cena: 294 478 zł
  • 1 796 za m2
Image things

Pacanów , Świętokrzyskie

32 090 zł | 48,90 m2

  • cena: 32 090 zł
  • 656 za m2