Górno, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 239 668 zł | 176,76 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XX, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy gm. Górno ,Krajno Drugie, 26-008 Górno, dla której SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00045948/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmuje: budynek mieszkalny - jednorodzinny o powierzchni użytkowej 176,76 m kw, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 59,54 m kw oraz grunt o ogólnej powierzchni 0,71 ha.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 359 502,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 239 668,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 35 950,20 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1871/15.
UWAGA: Licytowana nieruchomość podlega pod zasadę obrotu ziemią rolną na rynku prywatnym obowiązującą od dnia 30.04.2016r, określoną w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można będzie oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  • cena: 520 000 zł
  • 849 za m2
Image things

Staszów , Świętokrzyskie

97 648 zł | 40,99 m2

  • cena: 97 648 zł
  • 2 382 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

530 475 zł | 1,00 m2

  • cena: 530 475 zł
  • 530 475 za m2