Lubsko, Lubuskie

Mieszkanie | 161 250 zł | 4 pokoje | 110,42 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żarach


Michał Kupny


Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary


tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79


www.zary2.komornik.pl


Sygnatura: KMP 22/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-06-2019 o godz. 10:00w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy E. Plater 21, 68-300 Lubsko, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00037394/4.[
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny nr 1 położony na I-kondygnacji /parter/ w budynku mieszkalnym nr 21 w Lubsku, ul. Emilii Plater składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, spiżarni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 110,42 m2.
Suma oszacowania wynosi 215 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 161 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 500,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach  nr  45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu  w aktach  Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.


Komornik Sądowy


Michał Kupny


Image things

Lubsko , Lubuskie

46 000 zł | 41,34 m2

  • cena: 46 000 zł
  • 1 113 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

6 700 zł | 14,90 m2

  • cena: 6 700 zł
  • 450 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2