Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

155 460 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,62 m2 | 4 piętro

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rafał Fronczek

Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Św., ul. Siennieńska 40, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 412635225, e-mail: [email protected]

Sygnatura: KM 285/21OBWIESZCZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2023 o godz. 11:00  

rozpocznie się  pierwsza elektroniczna licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego [1>1]będącego, położonego przy Ogrody 11, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 31 o pow. 58,62 m2 w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Ostrowiec Św. na os. Ogrody 11

Licytacja zakończy się 14.12.2023 o godz. 14:00.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 207 280,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej tj. 155 460,00 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 20 728,00 zł..

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10.00 do 18.00.
Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: 


elicytacje.komornik.plSprzedaż dokonywana jest drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga zgłoszenia przystąpienia w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.plna 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 20 728,00 zł.. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika numer 12 1600 1462 1860 0289 1000 0004 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 k.p.c. nie stosuje się. 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru pesel, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także inne osoby, o ile posiadają w tym systemie konto.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Komornik Sądowy


Rafał Fronczek

Historyczne ceny

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

422 000 zł | Działka | 0.9389 ha.

  • cena: 422 000 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

79 725 zł | Mieszkanie | 46,20 m2

  • cena: 79 725 zł
  • 1 726 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

120 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,00 m2 | Parter

  • cena: 120 000 zł
  • 1 875 za m2