Warszawa, Bemowo

Obiekt | 592 450 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 592 450 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 592 450 zł
 • Ulica: Okrętowa 2a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 30441X71292825
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-05 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 79/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 21229.

Syndyk w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego w całości pod nazwą: . w upadłości, mieszczącego się w Warszawie (kod pocztowy 01-309) przy ulicy Okrętowej 2a, NIP 5222954033, KRS 0000360887, w skład, którego wchodzą następujące składniki majątku:
a) nieruchomość zabudowana położona w Kozłowie, gmina Drobin, dz. nr 236, opisana w KW nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
b) ruchomości,
c) należności przedsiębiorstwa.
Sprzedaży nie podlegają środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie przedsiębiorstwa.
Cena wywoławcza wynosi 592 450,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych).Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości NOSTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 75 1090 1014 0000 0001 3749 4337, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 799/18” najpóźniej do dnia stanowiącego
ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
Zgodnie z regulaminem przetargu ofert wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.06.2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, lub przesłać je na
adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt X GUp 799/18. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 7.06.2019 r., o godz. 1115, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684.
Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt).

Image things

Warszawa, Śródmieście

122 150 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 122 150 000 zł
 • 122 150 000 za m2
Image things

Warszawa, Mokotów

24 750 zł | 17,00 m2

 • cena: 24 750 zł
 • 1 456 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

245 025 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,00 m2 | 2 piętro

 • cena: 245 025 zł
 • 5 834 za m2