Radom, Obozisko

600 000 zł | Mieszkanie | 92,76 m2

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 600 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 92,76 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 6 468 zł
 • Ulica: Warszawska 20b
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 80 000 zł
 • Numer oferty: 302770X709087343
 • Termin wpłaty wadium: 09-01-2024 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu podaje do publicznej wiadomości, że 10 stycznia 2024 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, przy ul. Zbrowskiego 106, pokój 326 – sala konferencyna, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości sklasyfikowanej jako lokal mieszkalny wraz z komórką lokatorską o łącznej powierzchni 92,76 m² stanowiący odrębną nieruchomość, położonej pod adresem Radom, ul. Warszawska 20B lok 26, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Wartość oszacowana nieruchomości wynosi 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych).

Cena wywołania w pierwszym terminie wynosi 75% sumy oszacowania i wynosi 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Licytant przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadium wynoszące 1/10 sumy oszacowania tj. 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium winno być złożone na rachunek bankowy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego nr NBP O/O Warszawa 23 1010 1010 0096 5413 9120 0000.

Przy wpłacie na rachunek wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności udziału nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Osiedle XV-lecia

44 726 zł | Mieszkanie | 25,76 m2

 • cena: 44 726 zł
 • 1 736 za m2
Image things

Radom, mazowieckie

780 000 zł | Działka | 0.3925 ha.

 • cena: 780 000 zł
Image things

Radom, Śródmieście

229 275 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 71,11 m2

 • cena: 229 275 zł
 • 3 224 za m2