Skibno, zachodniopomorskie

95 000 zł | Mieszkanie | 39,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 95 000 zł
 • Miasto: Skibno
 • Powierzchnia: 39,31 m2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 417 zł
 • Ulica: 57
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 500 zł
 • Numer oferty: 302730X708993663
 • Termin wpłaty wadium: 19-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania: 1008/KNO/755/2023
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.00 w dniu 24.10.2023 r., pok. nr 350, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 10.00 dnia 23.10.2023 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomość lokalowa położona na parterze budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości Skibno 57/3, gmina
Sianów, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie, na którą składa się:
 prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 39,31 m2
, o następującej strukturze użytkowej:
 pokój – 15,05 m2,
 pokój – 14,82 m2,
 kuchnia – 9,44 m2.
 pomieszczenia przynależne do lokalu:
- piwnica o pow. – 3,55 m2
- pomieszczenie gosp. o pow. – 11,46 m2,
- wc o pow. - 1,00 m2
,
 udział w nieruchomości wspólnej – 0,1537 części w prawie własności działki o nr ew. 187/8, obręb 0028 Skibno
o powierzchni 0,1451 ha oraz prawie własności części wspólnych budynków i urządzeń nie służących wyłącznie do
użytku właścicieli lokali.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz
PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi:
- księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
W związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040 t.j.) prawo użytkowania wieczystego
uległo przekształceniu. Starosta Powiatu Koszalińskiego dla działki gruntu o nr ew. 187/8, obręb 0028 Skibno,
położonej w Skibnie 57 wydał zaświadczenie nr IGN.6825.159.2019.JG z dnia 11.09.2019 r.
Cena wywoławcza: 95 000,00 zł netto
Wadium: 9 500,00 zł
Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Image things

Barwice, zachodniopomorskie

82 432 zł | Działka | 0.6127 ha.

 • cena: 82 432 zł
Image things

Połchowo, zachodniopomorskie

30 900 zł | Działka | 1.04 ha.

 • cena: 30 900 zł
Image things

Lestkowo, zachodniopomorskie

109 305 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 109 305 zł
 • 109 305 za m2