Gorlice, małopolskie

335 766 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 623/21 w dniu 27-09-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, działka ewid. o nr 127 o pow. 0,0541 ha położonej w miejscowości Gorlice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:................................................................................ 503 649,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: ............................. 335 766,00 zł.
Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę: ....................................................... 50 364,90 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce
w sekretariacie kancelarii lub na konto komornika nr:
64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.
Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc ).

Image things

Gorlice, małopolskie

111 662 zł | Działka | 0.1071 ha.

  • cena: 111 662 zł
Image things

Gorlice, małopolskie

109 682 zł | Działka | 0.1052 ha.

  • cena: 109 682 zł
Image things

Gorlice, małopolskie

107 701 zł | Działka | 0.1033 ha.

  • cena: 107 701 zł