Pruszków, mazowieckie

272 775 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,40 m2 | 4 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 272 775 zł
 • Miasto: Pruszków
 • Powierzchnia: 48,40 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 636 zł
 • Ulica: Działkowa 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 36 370 zł
 • Numer oferty: 302595X708677493
 • Termin wpłaty wadium: 10-11-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Pruszkowie

Marcin Jankowski

Kancelaria Komornicza, Poznańska 272,  Ożarów Mazowiecki,   05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (22) 7256402 / fax. (22) 7256402

Sygnatura: Km 2282/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marcin Jankowski na podstawie art. 986 zn. 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniach od 15-11-2023r. od godz. 10:00 do 22-11-2023 r. do godz. 10:00
odbędzie się pierwsza licytacja w trybie elektronicznym lokalu mieszkalnego  stanowiącego  Identyfikator lokalu 142102_1.0018.188/62.20_BUD.7_LOK
położonego: 05-804 Pruszków, ul. Działkowa 6/7, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na portalu https://elicytacje.komornik.pl/.
Przedmiotem licytacji jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 48,40 m2, usytuowany na piątej kondygnacji budynku wielolokalowego. Prawo związane z własnością - udział 1725/1000000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 363 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 775,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 370,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika:
Bank Millennium SA Centrala 83 11602202 0000 0002 0444 4173
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30. W systemie teleinformatycznym  udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Marcin Jankowski


Historyczne ceny

Image things

Ząbki, mazowieckie

787 100 zł | Działka | 0.0557 ha.

 • cena: 787 100 zł
Image things

Ciopan, mazowieckie

76 583 zł | Działka | 2.6376 ha.

 • cena: 76 583 zł
Image things

Chmielew, mazowieckie

60 534 zł | Działka | 0.105 ha.

 • cena: 60 534 zł