Mysłowice, śląskie

229 775 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 62,10 m2 | 1 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 229 775 zł
 • Miasto: Mysłowice
 • Powierzchnia: 62,10 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 3 700 zł
 • Ulica: Lucjana Rudnickiego 46
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 34 466 zł
 • Numer oferty: 302587X708658757
 • Termin wpłaty wadium: 19-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

                                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Kancelaria Komornicza nr VI w Chełmie Śląskim Krzysztof Sułuja zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 października 2023 roku, o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 2 w sali nr 102 odbędzie się:


                                                                                                D R U G A  L I C Y T A C J A

nieruchomości dłużniczki s, stanowiącej odrębny lokal położony w Mysłowicach przy ul. Kazimierza Wielkiego 46/3, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr: XXXX/XXXXXXXX/X

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X – lokal mieszkalny nr 3 położony na pierwszym piętrze (2 kondygnacja) w budynku wielomieszkaniowym, znajdującym się przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 46 w Mysłowicach. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (201/10000) w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek wraz z szacowanym lokalem, objęty księgą wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal składa się z 3 pokoi, widnej kuchni, łazienki, WC, komórki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,10 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – piwnica nr 3 o powierzchni 1,40 m 2 (obszar 63,50 m2). Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodnokanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepła woda użytkowa i ogrzewanie C.O. z sieci miejskiej. Brak informacji dot. służebności.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 344 662 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwota: 229 774,67 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 67/100 )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę: 34 466,20 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr: 55 1600 1055 1845 5863 4000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Elaborat szacunkowy, zawierający szczegółowy opis przedmiotowej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Chełmie Śląskim.

Nieruchomość można oglądać w dniu 06-10-2023 r w godzinach: 12:00 – 12:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny (sygn. akt I Co 9/20) w terminie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy
Krzysztof Sułuja

Historyczne ceny

Image things

Mysłowice, śląskie

1 zł | Lokal Użytkowy | 229,30 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2
Image things

Mysłowice, śląskie

152 533 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,50 m2 | 4 piętro

 • cena: 152 533 zł
 • 2 521 za m2
Image things

Mysłowice, śląskie

136 000 zł | Działka | 0.0361 ha.

 • cena: 136 000 zł