Żmigród, dolnośląskie

90 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,81 m2

- 14 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 90 000 zł
 • Miasto: Żmigród
 • Powierzchnia: 17,81 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 053 zł
 • Ulica: Szkolna 16
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 302522X708506527
 • Termin wpłaty wadium: 06-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Gminy Żmigród
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości, wykazanej do sprzedaży wykazem z dnia 27 czerwca 2023 r., podanym do publicznej wiadomości w okresie od 29 czerwca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród oraz publikację na łamach gazety lokalnej Gazeta Nowa nr 26 (1387).
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytkowej 17,81 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położonego na poddaszu budynku wielolokalowego przy ul. Szkolnej 16 w Żmigrodzie, posadowionego w granicy działki nr 47/1 AM 13 obręb Żmigród o pow. 0,0217 ha - wraz ze sprzedażą udziału 441/10000 (4,41%) w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Stan techniczny lokalu dobry. Stolarka okienna w lokalu – pcv, stolarka drzwiowa – drewniana. Podłoga w pokoju drewniana, w łazience i w kuchni - płytki szkliwione. Ściany w pokoju i przedpokoju malowane, ściany w kuchni i łazience - płytki szkliwione i malowane. Sufity malowane. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną. wodociągową i gazową.
W operacie ewidencji gruntów obrębu Żmigród, działka nr 47/1 AM 13 obręb Żmigród sklasyfikowana jest jako B (tereny mieszkaniowe) - 0,0217 ha.
Działka nr 47/1 AM 13 obręb Żmigród jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym położona jest na obszarze oznaczonym symbolem IM/U/ZZ – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Działka znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie „B" ochrony konserwatorskiej, równoznacznej z granicą obszaru zabytkowego, który obejmuje się ochroną. Na działce znajduje się obiekt zabytkowy, który obejmuje się ochroną. Część działki znajduje się w granicy obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). Cała działka znajduje się w granicy obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) i niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%).
Cena wywoławcza wynosi
90.000,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium
15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - Sala konferencyjna - pierwsze piętro.
2
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na konto Gminy Żmigród nr 16959800070000036120000004 w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie najpóźniej w dniu 06 października 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Żmigród. Wnosząc wadium, należy wpisać numer działki, której wadium dotyczy.

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

124 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 44,75 m2

 • cena: 124 500 zł
 • 2 782 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

110 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,80 m2

 • cena: 110 000 zł
 • 2 083 za m2
Image things

Złoty Stok, dolnośląskie

92 000 zł | Działka | 0.1247 ha.

 • cena: 92 000 zł