Świdnicy, dolnośląskie

432 000 zł | Mieszkanie | 81,17 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 432 000 zł
 • Miasto: Świdnicy
 • Powierzchnia: 81,17 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 322 zł
 • Ulica: Armii Krajowej 17
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 43 200 zł
 • Numer oferty: 302492X708436267
 • Termin wpłaty wadium: 10-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 177/2023, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 44010


Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. 81,17 m2
, położonego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 17, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, wraz
z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 558/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynki i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 432.000,00 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych).
Szczegółowy opis nieruchomości wskazany jest w spisie udostępnionym do wglądu w Kancelarii Syndyka.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
1. Złożenie w terminie do dnia 10 października 2023 r. w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych (decyduje data wpływu), pisemnej oferty w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej
otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem „Przetarg dotyczący nieruchomości Sebastiana Owczarskiego, sygn. akt VI GUp 137/20 - nie otwierać”. Oferta powinna odpowiadać wymogom określonym w warunkach przetargu zatwierdzonych przez Sędziego komisarza.
2. Wpłata wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, na
rachunek bankowy masy upadłości Sebastiana Owczarskiego prowadzony w mBank S.A. o numerze 03 1140 2004 0000 3002 7473 9811, w terminie do dnia 10 października 2023 r. (obowiązuje data uznania rachunku). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 11 października 2023 r., o godz. 945, adres Sądu: 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11A, sala nr 102.
Warunki przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza
udostępnione są w Kancelarii Syndyka, adres: ul. Armii Krajowej 64a, 58-302 Wałbrzych.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu w godzinach od 900 do 1500.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Syndyk - tel. +48 608 587 371.

Image things

Wrocław, Krzyki

969 128 zł | Mieszkanie | 92,00 m2

 • cena: 969 128 zł
 • 10 534 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

99 000 zł | Mieszkanie | 32,90 m2

 • cena: 99 000 zł
 • 3 009 za m2
Image things

Głogów, dolnośląskie

84 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,30 m2 | 5 piętro

 • cena: 84 000 zł
 • 1 547 za m2