Bytom, śląskie

125 000 zł | Mieszkanie | 37,80 m2

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 125 000 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 37,80 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 3 307 zł
 • Ulica: Siemianowicka 76b
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 500 zł
 • Numer oferty: 302452X708342587
 • Termin wpłaty wadium: 12-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Bytomia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 76B/7.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: działka nr 275/4 o powierzchni 1326 m2 (obręb Rozbark, k.m. 2), zapisana w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Bytomiu. W dziale III księgi wieczystej zostało wpisane roszczenie - roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Właściciel: Gmina Bytom we współwłasności.

Nowy współwłaściciel zobowiązany jest ponosić na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu rocznej opłaty przekształceniowej.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze budynku wzniesionego w 1925 roku. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i gazową. Powyższy lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 37,80 m2. Lokal sprzedaje się wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 8,40 m2. Stan techniczny lokalu słaby, wymaga generalnego remontu. Lokal posiada instalację: elektryczną, gazową i wodno – kanalizacyjną. Wszystkie instalacje do wymiany. Ogrzewanie - piec węglowy (do likwidacji). Udział, związany z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu wynosi 421/10000.

W budynku przy ul. Siemianowickiej 76B została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Siemianowickiej 76B zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków tej wspólnoty gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Osoby zainteresowane ww. lokalem powinny skontaktować się z Punktem Obsługi Mieszkańca nr 2 w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 77, tel. (32) 532 56 13, w celu zapoznania się z jego stanem technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 000 zł, w tym cena gruntu 8 767 zł.
Minimalne postąpienie wynosi 1 250 zł.

Wadium w wysokości 12 500 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: VeloBank S.A. nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 12 października 2023 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Wpłaty wadium na rachunek sum depozytowych gminy Bytom należy dokonywać przelewem tradycyjnym, bez stosowania metody podzielonej płatności.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 246 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Historyczne ceny

Image things

Bytom, śląskie

49 815 zł | Lokal Użytkowy | 1,00 m2

 • cena: 49 815 zł
 • 49 815 za m2
Image things

Bytom, śląskie

159 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,78 m2 | Parter

 • cena: 159 000 zł
 • 4 209 za m2
Image things

Bytom, śląskie

41 775 zł | Lokal Użytkowy | 34,60 m2

 • cena: 41 775 zł
 • 1 207 za m2