Bochnia, małopolskie

180 000 zł | Mieszkanie | 47,57 m2

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Bochnia
 • Powierzchnia: 47,57 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 3 784 zł
 • Ulica: Floris 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 000 zł
 • Numer oferty: 302432X708295747
 • Termin wpłaty wadium: 11-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Bochnia na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej mieszkania 47,57 m2 położonego w Bochni przy ul. Floris 3 w budynku wielolokalowym, mieszkalno – usługowym, położonym na działce ewidencyjnej nr 6253 o pow. 0,0850 ha, obj. KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 14,52 m2 oraz komórka o pow. 2,43 m2 znajdująca się w oficynie. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi: 423/10000. Lokal do remontu.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ Krzęczków – os. św. Jana” w Bochni, uchwalonego przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą Nr XXX/241/17 z dnia 26 stycznia 2017r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z dnia 10 marca 2017 r., poz. 1812.

Teren działki nr 6253 obejmuje obrys o symbolu:

7MU.1 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, pok.100.

Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości 180 000,00 zł.

Sprzedaż korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18 000,00 zł w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasta Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 prowadzony w Banku Pekao S.A. Oddział w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 października 2023 r. wpłata znajdowała się na rachunku Gminy Miasta Bochnia oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą stanu technicznego budynku wielolokalowego, mieszkalno – usługowego położonego przy ul. Floris 3 w Bochni. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Gminy Miasta Bochnia.

Historyczne ceny

Image things

Bochnia, małopolskie

255 533 zł | Działka | 0.1935 ha.

 • cena: 255 533 zł
Image things

Bochnia, małopolskie

5 849 000 zł | Działka | 3.2492 ha.

 • cena: 5 849 000 zł