Ciechanów, mazowieckie

27 000 zł | Mieszkanie | 21,03 m2

- 77 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 27 000 zł
 • Miasto: Ciechanów
 • Powierzchnia: 21,03 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 1 284 zł
 • Ulica: 17 Stycznia 84
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 700 zł
 • Numer oferty: 302368X708145859
 • Termin wpłaty wadium: 17-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1010/ KNO/751/2023
Rokowania prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Rokowania odbędą się w dniu 24 października 2023 roku w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie, ul. Armatnia 14 - pok. nr 12.
Część jawna zostanie przeprowadzona o godz. 10.00, część ustna zostanie przeprowadzona w tym samym dniu w
odstępach nie dłuższych niż 30 min począwszy od godziny 10.30.
Przedmiotem rokowań jest zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia
84 w Ciechanowie o powierzchni 21,03 m2 do którego przynależy piwnica w budynku mieszkalnym o powierzchni
użytkowej 17,14 m2 wraz z udziałem wynoszącym 3817/47993 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności
ułamkowej części gruntu oznaczonego geodezyjnie, jako działka nr 1354/10 o powierzchni 0,1431 ha z obrębu 0030
Podzamcze.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę
Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, z której lokal mieszkalny nr 6 nie został wyodrębniony.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP
S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III KW sprzedawanej nieruchomości zawiera
informacja do rokowań stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Cena minimalna: 27.000,00 zł netto
Wysokość zaliczki: 2.700,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia
umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków
podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
Kryterium wyboru nabywcy jest najwyższa cena nabycia zaoferowana w trakcie rokowań

Historyczne ceny

Image things

Ciechanów, mazowieckie

197 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,50 m2 | Parter

 • cena: 197 250 zł
 • 3 315 za m2
Image things

Ciechanów, mazowieckie

242 498 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,58 m2 | 2 piętro

 • cena: 242 498 zł
 • 3 755 za m2
Image things

Ciechanów, mazowieckie

105 173 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,50 m2 | Parter

 • cena: 105 173 zł
 • 1 768 za m2