Warszyn, zachodniopomorskie

46 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 46,79 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stargardzie

Michał Sikorski

Kancelaria Komornicza, Pierwszej Brygady 35,  Stargard ,   73-110 Stargard

tel. 500827503,500827290 / fax. 

Sygnatura: Km 899/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Michał Sikorski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 899/22 w dniu: 24.10.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- lokalu mieszkalnego położonego przy  Warszyn 31b/1,Warszyn,  73-115 Dolice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach  (adres: ul.  ul. Staromiejska 3, Pyrzyce, 74-200 Pyrzyce)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 69 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 000,00 zł.  


Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
16.10.2023 10:00 - 10:15

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 900,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 12 1090 2806 0000 0001 1123 5980 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  31.10.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Michał Sikorski


Image things

Załom, zachodniopomorskie

26 000 zł | Działka | 0.2453 ha.

  • cena: 26 000 zł
Image things

Trzebiatów, zachodniopomorskie

129 000 zł | Działka | 0.3472 ha.

  • cena: 129 000 zł
Image things

Świdwin, zachodniopomorskie

162 150 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 67,44 m2 | 1 piętro

  • cena: 162 150 zł
  • 2 404 za m2