Wola Radziszowska, małopolskie

132 601 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: [email protected]
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 2866/12
Wieliczka, dnia 05-09-2023
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 2866/12


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 8/11/2023 o godz. 8.30 w sali nr 33  w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w  Wieliczce odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości - działka 2181 - zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej  Wola Radziszowska  stanowiącej własność dłużnika: x
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Działka ewidencyjna nr 2181 o pow. 0,6500 ha zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym. Budynek jest częściowo podpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek posiada tradycyjną, murowaną konstrukcję. Stropy żelbetowe; więźba dachowa drewniana. Ściany są otynkowane i pomalowane; w pomieszczeniach na poddaszu ściany pokryte boazerią. Schody
 Do budynku dobudowana jest murowana parterowa przybudówka. Działka o regularnym, mocno wydłużonym kształcie i znacznym spadkiem terenu. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy występuje skarpa. Nad obszarem działki przechodzi linia energetyczna. Dojazd do działki stanowi wąska droga. Biegi schodowe drewniane. Ogrzewanie budynku piecem na węgiel. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina nr IX N/309/06 z dnia 15 maja 2006 działka znajduje się na terenach oznaczonych symbolem planu 043MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz ZR - tereny zieleni nieurządzonej.

Udział w nieruchomość oszacowany jest na kwotę:  198.901,50 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 132.601,00 zł

    Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości znajdujący  się w aktach sprawy  można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w terminie 3 dni przed licytacją (I Co 513/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

Image things

Oświęcim, małopolskie

186 300 zł | Mieszkanie | 37,38 m2

  • cena: 186 300 zł
  • 4 984 za m2
Image things

Kraków, Stare Miasto

613 000 zł | Lokal Użytkowy | 105,21 m2

  • cena: 613 000 zł
  • 5 826 za m2
Image things

Ostrów Królewski, małopolskie

10 125 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 10 125 zł