Szczecinek, zachodniopomorskie

488 250 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Szczecinku

Małgorzata Agnieszka Tummel

Kancelaria Komornicza, ul. Juliana Ordona 10,  Szczecinek,   78-400 Szczecinek

tel. 94 37 213 24 / fax. 94 37 213 24

Sygnatura: Km 204/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzaty Agnieszki Tummel na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 204/23 w dniu 19-10-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest x  położonej przy  ul. Słoneczna 15, 78-400 Szczecinek, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Bohaterów Warszawy 42, Szczecinek, 78-400 Szczecinek)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 651 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 488 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 65 100,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczecinku ul. ul. Jasna3, 78-400  Szczecinek. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BZWBK 2 O. w Koszalinie 08 1090 1711 0000 0001 1700 3080.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Małgorzata Agnieszka Tummel


Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

1 247 680 zł | Działka | 2.4495 ha.

  • cena: 1 247 680 zł
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

763 620 zł | Działka | 1.5457 ha.

  • cena: 763 620 zł
Image things

Szczecinek, zachodniopomorskie

860 790 zł | Działka | 1.5677 ha.

  • cena: 860 790 zł