Lwówek Śląski, dolnośląskie

494 250 zł | Dom | 94,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim

Małgorzata Powalska-Graba

Kancelaria Komornicza, Oświęcimska 3, Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477799 / fax. 75 6477799

Sygnatura: KM 285/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z siedzibą przy Jaśkiewicza 12, 59-600 Lwówek Śląski, sala 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: x/strong>, położonej przy Jana Matejki 2, 59-600 Lwówek Śląski, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Jana Matejki nr 2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - działka drogowa nr 697/3 dr, do której przylega jednym krótszym bokiem. Wjazd na nieruchomość bezpośrednio z przylegającej ulicy Matejki. Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej nr 674/10 o powierzchni 997 m2. Działka ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest zagospodarowany w formie przydomowego obszaru rekreacyjnego – częściowe utwardzenie szutrowe, trawnik, roślinność ozdobna, mała architektura ogrodowa. Zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest jako użytek B – tereny mieszkaniowe. Uzbrojenie działki – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. Na działce nr 674/10 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 2, wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter, poddasze użytkowe), bez podpiwniczenia, bez garażu. W wypisie z kartoteki budynków określony został rok zakończenia budowy 2017. Układ funkcjonalny budynku obejmuje: na parterze: salon, kuchnię, komunikację, łazienkę, schowek i pomieszczenie gospodarcze, na poddaszu: trzy pokoje i łazienkę o łącznej powierzchni netto: 104,26 m2 i powierzchni użytkowej 94,08 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/368/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 obszarów położonych w obrębie 2 miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 21 listopada 2017r., poz. 4792), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 1.MN: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: na wszystkich terenach MN: zabudowa usługowa, drogi wewnętrzne. Nieruchomość położona jest także w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu. Wpisy w dziale I księgi wieczystej są niezgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i kartotece budynków tzn. w księdze wieczystej nie został ujawniony budynek mieszkalny o numerze porządkowym 2.
Nieruchomość stanowi własność dłużników: na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 659 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 494 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 65 900,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Małgorzata Powalska-Graba


Image things

Lwówek Śląski, dolnośląskie

80 000 zł | Lokal Użytkowy | 20,30 m2

  • cena: 80 000 zł
  • 3 941 za m2
Image things

Lwówek Śląski, dolnośląskie

1 250 000 zł | Działka | 1.8941 ha.

  • cena: 1 250 000 zł
Image things

Lwówek Śląski, dolnośląskie

112 000 zł | Mieszkanie | 52,30 m2

  • cena: 112 000 zł
  • 2 141 za m2